Komody

  Nazwa Opis Cena
komoda-k-1-120
Komoda K–1 / 120

80/40/80 cm - 1 196,00 zł

90/40/80 cm - 1 239,00 zł

1 196,00 zł
komoda-k-1-150
Komoda K–1 / 150

80/40/150 cm - 1 253,00 zł

90/40/150 cm - 1 305,00 zł

1 253,00 zł
komoda-k-1-80
Komoda K–1 / 80

80/40/80 cm - 1 117,00 zł

90/40/80 cm - 1 159,00 zł

1 117,00 zł
komoda-k-2-120
Komoda K–2 / 120

80/40/80 cm - 538,00 zł

90/40/80 cm - 566,00 zł

538,00 zł
komoda-k-2-150
Komoda K–2 / 150

80/40/150 cm - 875,00 zł

90/40/150 cm - 925,00 zł

875,00 zł
komoda-k-3-80
Komoda K–2 / 80

80/40/80 cm - 289,00 zł

90/40/80 cm - 309,00 zł

289,00 zł
komoda-k-3-120
Komoda K–3 / 120

80/40/80 cm - 359,00 zł

90/40/80 cm - 390,00 zł

359,00 zł
komoda-k-3-150
Komoda K–3 / 150

80/40/150 cm -  426,00 zł

90/40/150 cm - 479,00 zł

426,00 zł
komoda-k-4-120.1
Komoda K–4 / 120

80/40/80 cm - 303,00 zł

90/40/80 cm - 327,00 zł

303,00 zł
komoda-k-4-150
Komoda K–4 / 150

80/40/150 cm - 362,00 zł

90/40/150 cm - 389,00 zł

362,00 zł
komoda-k-4
Komoda K–4 / 80

80/40/80 cm - 256,00 zł

90/40/80 cm - 279,00 zł

256,00 zł
komoda-k-5-150
Komoda K–5 / 150

80/40/150 cm - 406,00 zł

90/40/150 cm - 441,00 zł

406,00 zł
komoda-k-5-80
Komoda K–5 / 80

80/40/80 cm - 287,00 zł

90/40/80 cm - 314,00 zł

287,00 zł
komoda-k-6-150
Komoda K–6 / 150

80/40/150 cm - 698,00 zł

90/40/150 cm - 733,00 zł

698,00 zł
komoda-k-2
Komoda K–6 / 80

80/40/80 cm - 699,00 zł

90/40/80 cm - 749,00 zł

699,00 zł
komoda-k-6-120
Komoda K–7 / 120

40/40/120 cm - 213,00 zł

213,00 zł
komoda-k-7-150
Komoda K–7 / 150

40/40/150 cm

265,00 zł